برگزاري كارگاه اموزشي فرزند پروري در مدرسه طراوت

.با بر گزاري كلاس هاي فرزند پروري در محله باشگاه نفت خانواده ها با شيوه هاي صحيح فرزند پروري ورفتار با فرزندانشان اشنا مي شوند
عرضه مستقيم محصولات كار افريني در سراي محله باشگاه نفت.

با هدف حمايت از توليدات ملي وكار افرينان عرضه ظروف مسی در سراي محله باشگاه نفت اغاز شد.
عرضه مستقيم محصولات كار افريني در سراي محله باشگاه نفت.

.با هدف حمايت از توليدات ملي وكار افرينان عرضه كت وشلوار مردانه در سراي محله باشگاه نفت اغاز شد
كارگاه اموزشي رفتار صحيح با سالمندان وبيماران.

با برگزاري كارگاه اموزشي با عنوان رفتار صحيح با سالمندان  وبيماران شهروندان با رفتار منتسب با سالمندان اشنا شدند.

BizModules - UltraPhotoGallery

تبلیغات

 

 

  •  

 

  •   
 

تهرانسر - خیابان قباد شمالی - انتهای کوچه دوم شرقی

سرای محله باشگاه نفت

آموزش_44533678

مدیریت_ 44563306
 

bashgahenaft@gmail.com

30004828800800